„Epitropii de la biserica Sf. Dumitru din Suceavă”

„Sunt acuma doi ani de când poporenii de la Sf. Dumitru au ales pe epitropii bisericei, pe cari i-au proclamat apoi părintele Galin. De atuncea nu se mai scie nimică ce s’a făcut cu această alegere, căci epitropii aleşi încă nu au decrete şi nu pot lucra nimică; o samă din ei au şi murit...Earna trecută părintele Galin au conchemat pe epitropii aleşi la sine acasă şi i-au poftit să se constituie. Atuncea s’au încheiat un proces verbal iscălit de toţi, şi s’au hotărât cui să i se încredinţeze cheile de la lada bisericei; până acuma însă această hotărâre nu s’a împlinit...Nu mai scim la cine să îndreptăm glasul nostru ca să ajungă odată şi această biserică la o administraţiune de Doamne-ajută, căci acest monument istoric din vremile străbunilor noştri se năruiesce, pe stîlpi şi pe acoperiş cresc copaci, spini şi pălămidă, fereştile n’au geamuri, petre şi cărămidi pică în capul trecătorilor, ear’ locul împrejurul bisericei au ajuns a fi un deposit de predilecţiune a tuturor necurăţeniilor din oraş”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 11, Suceava, 15 Octomvrie 1887.

 

„Şcoale de meserii”

În străvechiul târg de negustori şi meseriaşi români, care este târgul Suceava, au fost inaugurate, în anul trecut, două şcoale profesionale, una de fete şi una de băieţi...Ziua de 5 Octombrie 1924, când cele două şcoale de meserii din Suceava au fost sfinţite va însemna în analele acestui oraş o zi de prăznuire a virtuţii cetăţeneşti”.

Calendarul „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, 1925.

 

„Plantaţie intensivă”

Peste cîţiva ani la Gospodăria de stat Fălticeni vom avea prilejul să vedem una dintre cele mai mari livezi intensive din regiune. Ea va ocupa 350 ha. În anul acesta se face amenajarea teritoriului pentru plantarea a 120 ha livadă. Specificul acestei plantaţii constă în densitatea mare de pomi pe unitatea de suprafaţă şi portul mic al pomilor”.

„Zori Noi”, Anul XX, nr. 5550, Suceava, Sîmbătă 16 octombrie 1965.