„Proiect de lege contra beţiei”(I)

Cei ce se vor găsi beţi în ospetării şi cârşme, în localităţi unde se vând beuturi spirituoase arse in detail şi în cantităţi mici, seau unde se face comerciu cu atari beuturi, asemene cei ce se vor găsi beţi pe strade seau în alte locuri publice, precum şi cei cari cu intenţiune îmbată pre cineva în astfeliu de locuri vor fi urmăriţi cu arest până la o lună seau cu o amendă până la 50 florini. Tot astfeliu, vor fi pedepsiţi şi ospetarii seau cârşmarii precum şi proprietarii de localităţi în cari se vând beuturi spirituoase arse în detail seau în cantităţi mici ori se face comerciu cu aceste beuturi, asemine şi representanţii, seau arendaşii, seau mandatarii acestora, carii dau seau lasă să deie beuturi spirituoase la persoane bete, seau la copii, carii nu se înfăţişează fiind acompaniaţi de persoane mai bătrâne”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 12, Suceava, Noemvre 1887.

 

„Inspecţia la Straja Ţării din Suceava”

„În ziua de 13 Noiembrie a.c. a venit în localitate d-ra Virginia Petrescu, comandanta îndrumătoare generală din Straja Ţării, spre a inspecta unităţile străjereşti din judeţ. A inspectat mai întâi scriptele şi toate lucrările legiunii de străjere din Suceava, rămânând pe deplin mulţumită de felul cum e condusă legiunea de către doamna Maria Almazova, secondată de d-ra secretară Elisabeta Damian. În după masa aceleaşi zile a vizitat toate stolurile de fete din Suceava şi a asistat la sendinţa şefilor de cuib pe cohorte, insistând că toate stolurile sunt conduse cu atâta zel şi râvnă, încât pot fi date ca exemplu altor stoluri.

Inspecţia inopinată făcută de d-ra comandantă îndrumătoare generală Virginia Petrică a lăsat o plăcută impresie asupra comandamentelor inspectate şi a vărsat un plus de entuziasm în inimile înflăcărate ale elevelor străjere”.

„Suceava”, Anul I, nr. 264, 19 Noiembrie 1939.