Mai multe măsuri au fost adoptate în cazul Casei Morțun din Fălticeni, care a fost demolată parțial, acțiune sistată după ce profesorul Ioan Ilișescu s-a urcat pe clădire în semn de protest, nemulțumit de decizia de a pune la pământ imobilul în care a activat un dispensar.

”Având în vedere pericolul pentru siguranța pietonilor pe care îl reprezintă clădirea parțial demolată, cu resturi de moloz și cărămidă din zidul demolat căzute la limita cu trotuarul străzii Maior Ioan, a riscului de prăbușire pentru elemente din interiorul construcției, Primăria municipiului Fălticeni va adopta măsuri de punere în siguranță a circulației în zonă, prin montarea de bandă avertizoare și afișe pentru interzicerea accesului și atenționarea asupra pericolului de accidentare, prin închiderea golurilor de acces în clădire și prin blocarea circulației pietonale pe trotuarul din apropierea clădirii, cu devierea circulației pietonale pe celălalt trotuar al străzii. Măsurile au fost adoptate parțial pe timpul controlului. Elaborarea unei proceduri operaționale privind circuitul documentelor și evidența documentelor în cadrul Primăriei municipiului Fălticeni, precum și desemnarea unei persoane responsabile cu listarea, evidența și repartizarea pe servicii/compartimente a corespondenței electronice primite pe adresa de e-mail a instituției. Comunicarea procedurii operaționale persoanelor cu atribuții și/sau publicarea acesteia pe site-ul instituției”, se arată într-un comunicat semnat de prefectul Alexandru Moldovan.

Informațiile au fost furnizate în urma studierii raportului comisiei mixte de verificare din care au făcut parte reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Suceava, Direcției Județene pentru Cultură, Inspectoratului de Poliție Județean și ai Inspectoratului Județean în Construcții.

O altă măsură propusă este constituirea unei comisii interinstituționale de specialitate, compusă din reprezentați ai autorității publice locale, ai asociaţiilor şi fundaţiilor legal constituite cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice, ai instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu, în vederea verificării și inventarierii tuturor clădirilor aflate pe raza municipiului Fălticeni care ar putea fi clasate ca monumente istorice potrivit prevederilor Legii nr. 422/200 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordinului nr. 2260/2008 al Ministerului Culturii privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare.

 

·        Prefectul de Suceava, nemulțumit de activitatea Direcției Județene pentru Cultură

Pentru a evita apariția unor cazuri similare prin alte localități ale județului, prefectul Alexandru Moldovan a cerut sistarea lucrărilor de construire sau desființare în situația descoperirii de vestigii arheologice, iar Direcția Județeană pentru Cultură Suceava trebuie să ofere în perioada imediat următoare consultanță de specialitate tuturor primăriilor din județ, conform atribuțiilor instituționale.

”Având în vedere faptul că, între data sesizării Direcției Județene pentru Cultură Suceava, respectiv 08.07.2022, și data concretă a verificărilor preliminare întreprinse de această instituție, inclusiv în teren, și a întocmirii notei de constatare nr. 1334/18.07.2022, există un interval de timp în care inacțiunea Direcției Județene pentru Cultură Suceava nu poate fi explicată raportat la înscrisurile puse la dispoziție și prevederile art. 23 din Ordinul Ministrului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare, luând în considerare că declanșarea procedurii de clasare nu a fost realizată în regim de urgență așa cum a solicitat reprezentantul Fundației Culturale „Șezătoarea” din municipiul Fălticeni, Instituția Prefectului va înainta Ministerului Culturii raportul comisiei mixte de verificare, notificând în același timp cu privire la aspectele mai sus menționate și solicitând clarificarea acestora. Întrucât măsura propusă de către Direcția Județeană pentru Cultură Suceava, respectiv sancționarea contravențională a Primăriei municipiului Fălticeni, conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă în cuantum de 10.000 lei, excede competența legală a comisiei constituite prin ordin al prefectului, se va notifica de îndată DJC Suceava asupra faptului că potrivit prevederilor Legii nr. 422/2001 şi Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2260/2008, agenţii constatatori din cadrul instituţiei răspund de constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor la regimul de protejare a monumentelor istorice”, se arată în adresa semnată de prefectul de Suceava.

 

·        Poliția, chemată să facă lumină în documente și, eventual, să dea amenzi

Prefectul Alexandru Moldovan a mai arătat că, motivat de expunerea în cadrul raportului comisiei a cronologiei de eliberare a actelor administrative emise de către autoritatea locală, dar fără a se fi cuantificat în timp momentul efectiv în care au început lucrările de demolare, ”Instituția Prefectului va solicita de îndată IPJ Suceava clarificarea acestui aspect. Specialiștii serviciului de specialitate din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție au, spre deosebire de ceilalți membri ai comisiei, competenţa legală de a aprecia dacă acțiuni sau inacțiuni constituie, potrivit legii, contravenţie sau infracţiune şi pot dispune procedural în consecinţă, după caz”.