În urma semnării Convenției de finanțare nerambursabilă a proiectului „Speranță Pentru Fiecare” în cadrul Programuluide Interes Naţionalîn domeniul protecției şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”vă aducem la cunoștință că a început  implementarea proiectului după cum urmează:

1. A fost eliberată de către Primăria Comunei Moara Autorizația de construire nr. 42/10.04.2024 pentru executarea lucrărilor privind înființarea unei Locuințe maxim Protejată în comuna Moara, județul Suceava, cu o capacitate de 10 locuri/casă, amenajată și dotată conform standardelor minime de calitate necesare persoanelor adulte cu dizabilități,în localitatea Vornicenii Mari.

Menționăm că terenul și construcția C1, identificată cu număr cadastral 9780 din cf 9780, situate în intravilanul localității Vornicenii Mari, comuna Moara, domeniul public, sunt proprietatea comunei Moara, iar prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 35 din 22.07.2022 al Consiliului Local Moara s-a aprobat darea în administrarea către DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SUCEAVA, intabulare cu drept de folosință cu titlu gratuit.

2.A fost eliberată de către Primăria Comunei Adâncata Autorizația de construire nr. 15/12.04.2024 pentru executarea lucrărilor privind înființarea unei Locuințe maxim Protejată în comuna Adâncata, județul Suceava, cu o capacitate de 10 locuri/casă, amenajată și dotată conform standardelor minime de calitate necesare persoanelor adulte cu dizabilități,în localitatea Adâncata, identificat prin nr. cadastral 30349 și înscris în cartea funciară cu nr. 30349.

3. A fost eliberată de către Primăria Municipiului Suceava Autorizația de construire nr. 105/15.04.2024 pentru executarea lucrărilor privind înființarea unei Locuințe maxim Protejată în bulevardul George Enescu, nr. 18A, județul Suceava, identificat prin număr cadastral 49635 și carte funciară nr. 49635 cu o capacitate de 8 locuri/casă, amenajată și dotată conform standardelor minime de calitate necesare persoanelor adulte cu dizabilități,în municipiul Suceava.

Locuințele maxim protejate vor avea rolul de a asigura la nivelul comunității aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială pentru persoanele adulte cu dizabilități, prin creșterea șanselor recuperării și integrării acestora în comunitate și prin prevenirea situațiilor de risc din punct de vedere al marginalizării sociale.

Obiectivele proiectului vizează crearea condițiilor necesare respectării prevederilor regulilor standard referitoare la asigurarea de șanse egale pentru persoanele cu dizabilități prin sprijinirea lor în vederea integrării în viața familială și cea comunitară, oferindu-le servicii integrate de găzduire, informare și consiliere socială, asistență medicală, consiliere psihologică, abilitare și reabilitare, deprinderi de trai independent, educație/pregătire pentru muncă și implicare și participare socială și civică.

Valoarea proiectului este de 2.798.273,32 lei, din care cofinanțarea Consiliului Județean Suceava este de 484.338,32 lei.

Durata de implementare a activităților proiectului nu trebuie să depășească data de 30.11.2024.

Șef Serviciu Proiecte,

Nicoleta Botezatu