Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava scoate la concurs nu mai puțin de 22 de posturi de soldat profesionist (servant). Este vorba de 6 posturi în cadrul Detașamentului de Pompieri Suceava, 7 la Detașamentul de Pompieri Câmpulung Moldovenesc, 5 la Detașamentul de Pompieri Rădăuți și 4 posturi la Detașamentul de pompieri Vatra Dornei.

Sunt recrutate şi selecţionate în corpul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) au cetăţenie română şi domiciliul în România;

b) sunt absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) au solicitat, în scris, angajarea într-o funcţie de soldat sau gradat profesionist;

d) sunt declaraţi «apt medical»;

e) sunt declaraţi «apt» la evaluarea psihologică;

f)sunt apţi din punct de vedere fizic;

g) nu au antecedente penale şi nu se află în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

h) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii sau culte religioase incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;

i) nu sunt asociaţi unici ori participanţi direcţi la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale ori a altor organizaţii cu scop lucrativ sau comercial, iar dacă sunt în una dintre aceste situaţii, se obligă prin semnarea unui angajament ca, din momentul selecţionării pentru profesia de soldat sau gradat profesionist, să renunţe la această calitate;

j) nu sunt membri ai unor partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri, se angajează în scris că, după admiterea în instituţia militară, vor renunţa la această calitate;

k) au vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, împliniți în anul participării la concursul de admitere.

Cererea de înscriere la concurs (adresată inspectorului șef), se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se depune în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@pompierisv.ro, însoțită de copia actului de identitate și declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, până la data stabilită (01.12.2021, inclusiv), conform graficului din prezentul anunț de concurs.

Orice problemă de natură tehnică privind transmiterea documentelor solicitate, independentă de persoana candidatului, se anunţă telefonic (0230/524426) în scopul identificării de soluţii care să nu impieteze înscrierea candidaţilor în concurs. La concursul pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidaţii care îndeplinesc în mod cumulativ criteriile de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor și criteriilor de participare la concurs se realizează pe tot parcursul perioadei de înscriere și de întocmire a dosarului de candidat.