Postul de director executiv al Direcției județene pentru Cultură Suceava a fost scos la concurs de Ministerul Culturii, asta după ce instituția a rămas fără conducere din data de 30 iunie a.c.. Directorul interimar Antoniu Alexandru Flandorfer a revenit la funcția din care fusese detașat la Direcția pentru Cultură, aceea de inspector în cadrul Prefecturii Suceava, iar instituția nu are nici director adjunct, nici director economic.

Depunerea dosarelor de concurs se face în perioada  21 iulie – 9 august a.c., la Ministerului Culturii. Selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. Proba scrisă va fi în data de 24 august a.c., la sediul Ministerului Culturii, iar interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

La interviu se pot prezenta doar candidații declarați admiși la proba scrisă.

Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs sunt: cetăţenia română şi domiciliul în România; cunoașterea limbii române, scris şi vorbit; vârsta de minimum 18 ani împliniţi; capacitate deplină de exerciţiu; apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică; îndeplinirea condițiilor de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice; îndeplinirea condițiilor specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice.  De asemenea, candidatul trebuie să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; nu i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii. Tot condiții de admitere la înscriere sunt ca persoana respectivă să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice care trebuie îndeplinite sunt studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă; minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.